Velkommen

til Søndersø GF

Vedtægter for Søndersø Gymnastikforening


                                                                 § 1.
FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er SØNDERSØ GYMNASTIKFORENING. Hjemsted er Nordfyns kommune, og adressen er formandens.
 
                                                                 § 2.
FORENINGENS FORMÅL.
Foreningens formål er at samle gymnastikinteresserede ved idræt og kammeratlig samvær, og at virke for de fælles interesser indenfor de under foreningen til enhver tid afstukne rammer.
 
                                                                 § 3.
MEDLEMSKAB.
Der optages såvel aktive som passive medlemmer i foreningen. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, dennes stedfortræder eller på holdene. Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer.
 
Kontingentrestance på over 2 måneder medfører udelukkelse fra foreningen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er betalt.
 
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold taler herfor, dog først efter at den pågældende har haft mulighed for at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.
                                                                
                                                                § 4.
KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent opkræves sæsonvis forud for aktive medlemmer, og helårsvis forud for passive medlemmer.
 
                                                                 § 5.
 

MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER.

Foreningen er medlem af DGI FYN under De Danske Gymnastik - & Idrætsforeninger.
 
                                                                 § 6.
BESTYRELSEN.
Foreningen ledes af en forening på 5 personer, der skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med: FORMAND, ØKONOMIFORMAND og AKTIVITETSFORMAND.
 
Afgørelser af sager, der behandles på bestyrelsesmøder, træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 
Udadtil forpligtes foreningen ved underskrift af formanden – evt. formand og kasserer i fællesskab.
 
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver.
 
                                                                 § 7.
REGNSKAB.
Foreningens regnskabsår er 1.august til 31. Juli. Regnskabet skal i revideret tilstand og med revisorernes påtegning mangfoldiggøres, og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 
                                                                 § 8.
REVISION.
Til at varetage revision af foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen to revisorer samt en revisorsuppleant.
 
                                                                 § 9.
GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i november, og den indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse samt ved opslag på de i foreningen benyttede aktivitetssteder med angivelse af dagsorden.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
 
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot én af de fremmødte begærer det.
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
 

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af protokolfører.

  3. Formandens beretning.

  4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.

  5. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.

  6. Indkomne forslag.

  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  9. Eventuelt.

 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer, når de er fyldt 14 år, og valgbare ved den til enhver tid gældende myndighedsalder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. (For børn under 14 år har forælder eller værge stemmeret.)
 
Valg gælder for en toårig periode – for suppleanter dog kun 1 år.
 
I lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år 2.
 
Revisorer afgår på skift hvert andet år.
 
                                                                 § 10.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel direkte til medlemmerne, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de aktive stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes mindst 1 måned efter, at ønsket herom – ledsaget af skriftlig motiveret dagsorden – er modtaget af formanden.
 
                                                                 § 11.
VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Vedtægtsændringer kan – såfremt det er anført på dagsordenen – ske på en ordinær generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
                                                                 § 12.
FORENINGENS OPLØSNING.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal, men er under ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, indkaldes med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovenstående stemmetal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal et evt. overskud tilfalde idrætsformål i Søndersø kommune. Beslutning om fordeling træffes med almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen.
 
 
Ovenstående vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. februar 1986.
 
 
 
 
 
 
Følgende vedtægtsændringer er sket.
 
Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 2. november  1999.
Ændring af § 7: Foreningens regnskabsår er 1. september til 31. august.
 
Ændret til:
Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli.
 
 
Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 23. november 2004.
Ændring af § 11. Vedtægtsændringer kan – såfremt det er anført på dagsordenen – ske på en ordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås at et sådant forslag på en ordinær generalforsamling, men er under ¼ af de stemmeberettigede medlemmer mødt, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer er forslaget vedtaget.
 
Ændret til:
Vedtægtsændringer kan – såfremt det er anført på dagsordenen – ske på en ordinær generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
 
Vedtægtsændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. november 2004.
Ændring af § 6: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med: FORMAND, NÆSTFORMAND, KASSERER og SEKRETÆR.
 
Ændret til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med: FORMAND, NÆSTFORMAND, KASSERER og SEKRETÆR.
 
Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 2009.
Ændring af § 5: Foreningen er medlem af DGI Odense under de Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger.
 
Ændret til:
 Foreningen er medlem af DGI FYN under De Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger
 
Ændring af § 6: Foreningen ledes  af en forening på 7 personer, der skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med: FORMAND, NÆSTFORMAND, KASSERER og SEKRETÆR
 
Ændret til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med: Formand, Økonomiformand og Aktivitetsformand.
 
Ændring af § 9: I lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år 4.
 
Ændret til: I lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 2.
 
Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 9. november 2011.
Ændring af § 4: Kontingent – Foreningens kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves sæsonvis forud for aktive medlemmer og helårsvis forud for passive medlemmer.
 
Ændret til:
Foreningens kontingent fastsættes at bestyrelsen. Kontingent opkræves sæsonvis forud for aktive medlemmer og helårsvis forud for passive medlemmer.
 

Søndersø Gymnastikforening 2014